Jesteś tutaj

Opłaty za usługi wodne

Informacja dotycząca opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.) Art. 272 ust. 22 i 23 powyższej ustawy nakłada na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta obowiązek związany z naliczaniem i poborem opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej wynika
z art. 269 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy, zgodnie z którym uiszcza się opłatę za usługi wodne
za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości
o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za usługi wodne
za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości
o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej.

Na podstawie art. 272 ust. 8 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej
w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Zgodnie z art. 298 pkt 2 ustawy Prawo Wodne, opłatę za usługi wodne są obowiązane ponosić:

osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące:

a) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

b) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

c) użytkownikami wieczystymi gruntów,

d) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Władający nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, na której wykonano roboty
lub obiekty budowlane trwale związane z gruntem, mające wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na obszarze co najmniej 70% powierzchni nieruchomości, zobowiązani
są do przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni b
iologicznie czynnej w m2, dostarczając wypełnione oświadczenie do Urzędu Gminy Osielsko. Oświadczenie dostępne jest na stronach internetowych: www.osielsko.pl
i www.bip.osielsko.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Osielsko – w Punkcie Informacyjnymi pok. nr 5.

Zgodnie z art. 272 ust. 22, Wójt w formie informacji, przekaże podmiotom obowiązanym
do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość przedmiotowej opłaty, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Opłatę należy wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji
na rachunek bankowy Urzędu Gminy Osielsko, wskazany w informacji. Opłatę wnosi się za okresy kwartalne.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 października 2023 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 2471) wynoszą:

1) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok

2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na rok

b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok

c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

Podmiot obowiązany do ponoszenia opłaty, jeżeli nie zgadza się z jej wysokością, ma prawo
do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o wysokości opłaty. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje wykonania obowiązku wniesienia opłaty.

Zgodnie z art. 273 ust. 6, w razie nieuznania reklamacji, właściwy organ Wód Polskich albo Wójt określają wysokość opłaty za usługi wodne w drodze decyzji.

Jeżeli podmiot obowiązany do ponoszenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji zaniecha wykonania obowiązku zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji
o jej wysokości, Wójt określi wysokość opłaty w drodze decyzji. Opłatę na podstawie decyzji, podmiot obowiązany wnosi na rachunek Urzędu Gminy Osielsko w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu tej decyzji. Zaskarżenie decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

Jednocześnie informuję, że wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości
z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej
lub zamkniętej, jest traktowane zgodnie z art. 34 pkt 4 ustawy Prawo wodne jako szczególne korzystanie z wód, na które wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

Szczegółowe informacje w temacie wprowadzonej opłaty retencyjnej można znaleźć
na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem:

https://www.wody.gov.pl/nasze-dzialania/oplaty-za-zmniejszenie-naturalnej-retencji

Odnośnik do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001566

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Osielsko (parter, pokój nr 5)
lub telefonicznie pod nr telefonu ( 52)324 18 69.

 

Druk oświadczenia pobierz >>

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Osielsko (parter, pokój nr 5) lub telefonicznie pod nr telefonu 52/324 18 69.

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.