Jesteś tutaj

Wybory ławników sądowych

26 Maj 2023

Ogłoszenie o wyborach ławników sądowych na kadencję 2024-2027

 

OGŁOSZENIE 

Informuję, że 31 grudnia 2023 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2020-2023.  W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy  zwrócił się do Rady Gminy Osielsko  z prośbą  o dokonanie naboru kandydatów na ławników.

 Na podstawie art. 160 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 217) RADA  GMINY OSIELSKO dokona wyboru ławników na  kadencję 2024 – 2027.

 do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy 9 ławników. 

 Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:  prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

                        w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.

I.   Na podstawie art. 158 § 1  w.w. ustawy- Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka  w miejscu 
    kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,
7)  posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
II.  Na podstawie art. 159 § 1 w.w. ustawy - Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw  i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej.
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

III. Zgłoszenia kandydatów na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia.  
Wzór karty zgłoszenia można także pobierać w Urzędzie Gminy Osielsko w Punkcie Informacyjnym.  

IV. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty: 
  1)  informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
  2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
  4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, 
  5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Dokumenty wymienione w pkt. 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

     Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście..
     Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Natomiast Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego  i  za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
 
   Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych  pozostawia się bez dalszego biegu.  

Wypełnione karty zgłoszenia kandydata  na ławnika składa się w Urzędzie Gminy Osielsko - biurze   Rady Gminy Osielsko, pokój nr 15  lub w  Punkcie Informacyjnym  Urzędu Gminy 

 

do dnia 30 czerwca 2023 roku. 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po upływie terminu  i nie spełniające  wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest  niedopuszczalne. 

Przewodniczący
Rady Gminy Osielsko
Benedykt Leszczyński

 

Załączniki >>>

 

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.